top of page

ALGEME VOORWAARDEN

 

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Contactgegevens

Artikel 3: Toepasselijkheid

Artikel 4: Het aanbod

Artikel 5: De overeenkomst

Artikel 6: Herroepingsrecht

Artikel 7: De prijs

Artikel 8: De betaling

Artikel 9: De verzending en levering

Artikel 10: Garantie

Artikel 11: Klachtenregeling

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Artikel 13: Intellectueel eigendom

Artikel 14: Wijzigingen

Artikel 15: Geschillen

Artikel 1: Definities

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in dit geval dus een klant van Old Species die een overeenkomst op afstand aan gaat met Old Species.

 2. Dag: kalenderdag

 3. Overeenkomst (op afstand): de overeenkomst die tussen ondernemer en consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

 4. Ondernemer: In dit geval Old Species, een natuurlijke of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, al dan niet mede via een andere persoon die namens hem of voor zijn rekening optreedt.

 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Old Species in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht (ook via e-mail), op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen een bepaalde tijd af te zien van de eerder gemaakte overeenkomst.

 7. Digitale inhoud: gegevens die in een digitale vorm gemaakt en geleverd worden.

 8. Old Species: de onderneming.

 

Artikel 2: Contactgegevens

Old Species

Nederland

 

Btw-nummer: NL003402077B12

E-mail: oldspecies@gmail.com

KVK: 80133185

 

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze vooropgestelde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle acties en elk aanbod van Old Species. Daarbij zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing op elke overeenkomst gesloten tussen consument en Old Species.

 2. Voordat er sprake is van een overeenkomst (op afstand) zal de consument de mogelijkheid aangeboden krijgen om de algemene voorwaarden te lezen. Wanneer dit niet het geval is zal voordat de overeenkomst (of afstand) wordt gesloten de consument op de hoogte gebracht worden dat de algemene voorwaarden voor de consument te lezen en vinden zijn op de website www.oldspecies.com of www.oldspecies.nl .

 3. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn pas geldig wanneer deze zwart op wit zijn aanvaard door Old Species. Tot die tijd zijn deze dus niet van toepassing. De overige bepalingen in de opgestelde algemene voorwaarden blijven hierin wel gewoon van kracht.

 

 

Artikel 4: Het aanbod

 1. Indien het aanbod niet leverbaar is of een langere levertijd heeft zal dit worden vermeld in de totstandkoming van de overeenkomst.

 2. Op onze website worden onze producten zo duidelijk mogelijk omschreven zodat de consument een goede afweging kan maken voordat diegene overgaat tot het kopen van één van onze producten of diensten.

 3. Indien er sprake is van een foutieve prijs of informatie over diensten en producten van Old Species, dan behouden wij het recht om deze fouten te herstellen. Hierover zullen wij de consument dan op de hoogte brengen zodat de consument het juiste aanbod opnieuw kan overwegen en dus ook kan kiezen voor een terugbetaling. In dit geval is Old Species dus niet verplicht om de foutieve producten of diensten te leveren.

 4. Het kan zijn dat een aanbod een beperkte duur geldig is. In dat geval zal dit duidelijk vermeld worden in de desbetreffende communicatiemiddelen die bij het aanbod horen.

 5. Indien Old Species informatie van derde partijen gebruikt dan zijn wij hier niet verantwoordelijk voor.

 

Artikel 5: De overeenkomst

 1. Op het moment dat de consument akkoord gaat met de algemene voorwaarden en een koop afrondt via Old Species spreken wij van een overeenkomst.

 2. Na het afronden van de overeenkomst ontvangt de consument een digitale bevestiging hiervan via e-mail. Hierin staat de overeenkomst die is afgesloten tussen de consument en Old Species. Tot het moment van bevestiging kunt u de overeenkomst nog ontbinden.

 3. Bij het gebruik van elektronische betalingen heeft Old Species voor passende veiligheidsmaatregelen gezorgd die ervoor zorgen dat de consument op een veilige digitale manier zijn overeenkomst kan voltooien.

 4. Old Species kan binnen de wettelijke kaders op de hoogte gebracht worden of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Mocht Old Species op grond van deze check erachter komen dat dit niet het geval is dan kan Old Species de eerder gemaakte overeenkomst herroepen en weigeren.

 

Artikel 6: Herroepingsrecht

 1. Old Species levert maatwerk binnen het aanbod van diensten en geleverde producten. Mede hierdoor is het herroepingsrecht niet van toepassing op het aanbod van producten en diensten van Old Species. Dit betekent dat de consument het product na het aangaan van een overeenkomst met Old Species niet meer kunt retourneren.

 2. De consument heeft het recht om zich af te melden voor een excursie. Wanneer dit 24 uur voor aanvang is zullen er geen kosten in rekening gebracht worden en zal er in samenspraak gekeken worden naar een passende oplossing (nieuwe excursie of terugbetaling). Annuleert de consument binnen 24 uur voor aanvang van de excursie dan wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

 3. Wanneer Old Species zelf genoodzaakt is de excursie te annuleren zullen alle consumenten geïnformeerd worden. Er zijn dan twee oplossingen, namelijk een terugbetaling van de gemaakte kosten of een deelname aan een andere excursie.

Artikel 7: De prijs

 1. Op onze online uitingen zijn alle prijzen duidelijk vermeld voor de consument. Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief verzend- en servicekosten. Deze extra kosten worden in het afronden van de overeenkomst nog eens duidelijk vermeld zodat de consument ten alle tijden weet welk bedrag juist is in het voltooien van de overeenkomst.

 2. Prijzen op de website van Old Species zijn altijd leidend, tenzij er sprake is van foutieve prijzen. In dat geval lees artikel 4.3 van dit document. Daarbij is Old Species altijd gerechtigd om de prijzen aan te passen in bijvoorbeeld het geval van een BTW-stijging of het verhogen van verzendkosten.

 3. Doordat prijzen van en onze partners en leveranciers in de toekomst kunnen wijzigen kan het zijn dat Old Species daarmee ook prijzen dient aan te passen. Dit zal Old Species altijd vermelden op de betreffende productpagina en is alleen geldig voordat een overeenkomst is aangegaan.

 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien dit het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

 5. Prijsverhogingen na 3 maanden van de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan wanneer:

  1. Voor Old Species: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

  2. Voor de consument: de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag wanneer de prijsverhoging in gaat.

 

Artikel 8: De betaling

 1. Betalingen vinden plaats door gebruik te maken van de betaalmethoden die onder de betaalopties staan bij het afronden van de overeenkomst.

 2. De consument is verplicht om de volledige betaling digitaal te voltooien. Er is in de online betaalomgeving geen mogelijkheid om het totaalbedrag in delen te betalen tenzij anders vermeld door Old Species.

 3. De consument is verplicht om onjuistheden in gebruikte of vermelde betaalgegevens door te geven aan Old Species wanneer deze foutief zijn.

 

Artikel 9: De verzending en levering

 1. Old Species zal bij het verzenden en ontvangen van producten uiterst voorzichtig te werk gaan. Zo zorgt Old Species ervoor dat de bestelling van de consument in de perfecte staat verzonden wordt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van passend inpak-materiaal.

 2. Wanneer Old Species door redenen van overmacht niet het product kan leveren volgens de overeenkomst, zal Old Species de consument hiervan op de hoogte brengen en een passend alternatief bieden of de mogelijkheid tot terugbetaling. Old Species is echter niet verantwoordelijk voor verder gemaakte kosten van de consument die zijn ontstaan door de situatie van overmacht waardoor de levering niet heeft kunnen plaatsvinden.

 3. Levering van de bestelling zal plaatsvinden op het door de consument opgegeven (fysieke) adres.

 4. De levertijd staat aangegeven tijdens het afronden van de overeenkomst op de website en is afhankelijk van het land van bestemming.

 5. Old Species zorgt ervoor dat de levering binnen de aangegeven termijn zal plaatsvinden op het doorgegeven adres. Mocht dit veranderen na het afronden van de overeenkomst dan zal Old Species contact opnemen met de consument en zal er gekeken worden naar een passende oplossing tussen beide partijen. In zo’n situatie heeft de consument het recht om de overeenkomst te ontbinden en een terugbetaling aan te vragen.

 6. Het risico van beschadigingen of vermissing van producten is niet de verantwoordelijkheid van Old Species tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken in de overeenkomst. In het geval van schade is de vervoerder verantwoordelijk voor de opgelopen schade en dient de consument contact op te nemen met dit transportbedrijf om te kijken naar een passende regeling.

 7. Wanneer de consument niet aanwezig is op het moment van levering en de bestelling retour terugkomt bij Old Species zullen de extra bezorgkosten in rekening worden gebracht bij de consument. Een andere optie is dat de consument de betreffende bestelling komt afhalen op de kantoorlocatie van Old Species. In dit geval zullen er geen extra kosten in rekening gebracht worden.

 8. Old Species is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten voor invoerrechten bij internationale verzending aan de consument.

Artikel 10: Garantie

 1. De bevestigingsmail na het aangaan van de overeenkomst geldt als het garantiebewijs voor de consument. Deze is digitaal verstuurd naar het opgegeven email adres.

 2. Old Species zorgt ervoor dat de producten en diensten op het moment van de gemaakte overeenkomst voldoen aan de product- en dienstomschrijvingen die terug te vinden zijn in de uitingen van Old Species op dat moment.

 3. In het geval van non-conformiteit heeft de consument het recht op kosteloos herstel of vervanging. Wanneer er vanuit Old Species niet gezorgd kan worden voor een herstel- of vervangende optie heeft de consument het recht om de gemaakte overeenkomst te ontbinden en een terugbetaling aan te vragen.

 4. Wanneer schade ontstaat door foutief gebruik van de geleverde producten is er geen garantie van toepassing.

 5. Om gebruik te maken van een garantieregeling dient de consument binnen 7 dagen na ontvangst van het product ons op de hoogte te brengen van de klacht. Dit door via de contactpagina op de website contact op te nemen met Old Species. Old Species zal de consument in dit geval vragen duidelijke foto’s te maken van het product en de kwestie waar het om gaat. Op grond daarvan zal Old Species nagaan of de consument in aanmerking komt voor een herstel- of vervangende regeling.

 6. Als uit de beoordeling blijkt dat de consument niet in aanmerking komt voor een herstel- of vervangende regeling, dan is Old Species niet meer verantwoordelijk voor het maken van extra kosten van de consument die van toepassing zijn op het geleverde product. Ook de kosten van retourzending zullen in dat geval voor de consument zijn.

 7. Mocht een klacht later dan 7 dagen na ontvangst bij ons aangegeven worden, dan kan het zijn dat Old Species de klacht van de consument niet meer in behandeling neemt.

 

Artikel 11: Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de gemaakte overeenkomst tussen consument en Old Species moeten binnen de aangegeven tijd van artikel 10.5 aangegeven worden bij Old Species via de aangegeven weg.

 2. De bij Old Species binnengekomen klachten worden binnen 14 dagen naar versturen beantwoord. Mocht een klacht meer tijd kosten om behandeld te worden dan zal dit aangegeven worden bij de consument door Old Species.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Old Species is niet aansprakelijk voor welke schade aan producten dan ook na het verzenden van het artikel vanaf de kantoorlocatie.

 2. Old Species is niet aansprakelijk voor schade en/of ongelukken betreffende de consument die zich kunnen verstrekken bij de gehouden excursies.

 3. Old Species is niet verantwoordelijk voor een vertraging in de levertijd wanneer de oorzaak hiervan ligt bij de transporteur. Old Species is alleen verantwoordelijk wanneer Old Species zelf niet kan voldoen aan de aangegeven levertijd. In dat geval zal Old Species contact opnemen met de consument voor een passende oplossing.

 4. Old Species is niet verantwoordelijk voor schade, annuleringen of ongelukken die voortkomen uit overmacht.

 5. Old Species is niet verantwoordelijk voor schade of ongelukken tijdens het gebruik van producten of diensten aangeschaft door de consument.

 6. Old Species is niet verantwoordelijk voor verkleuringen van het product wanneer blootgesteld aan UV- en overig licht. Ook kan het zijn dat de kleurweergave op de website anders dan voorgesteld is. In dit geval is Old Species niet aansprakelijk. Wij proberen de producten natuurlijk altijd te leveren zoals deze zijn aangegeven op de website.

 

Artikel 13: Intellectueel eigendom

 1. Met de verkoop van diensten en producten van Old Species is de consument eigenaar van het product. Echter mogen producten enkel openbaar tentoongesteld of vermenigvuldigd worden met toestemming van Old Species.

 2. De inhoud van alle communicatiemiddelen van Old Species mogen enkel voor privé redenen gekopieerd worden door derden, gebruikers en consumenten. Mocht u informatie, tekst, foto’s of video’s willen gebruiken van Old Species dan dient Old Species daar schriftelijk akkoord mee te gaan.

 3. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle communicatiemiddelen van Old Species waaronder de website, logo’s en afbeeldingen komen toe aan Old Species en mogen tenzij schriftelijk akkoord van Old Species nooit gebruikt worden door derden en bezoekers van de website.

 

Artikel 14: Wijzigingen

 1. Old Species heeft het recht om deze opgestelde Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Wanneer dat het geval is zal Old Species zijn consumenten hiervan op de hoogte brengen zodat er geen onverwachte veranderingen voor hun van toepassing zijn. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn in dat geval ook niet van toepassing op al bestaande overeenkomsten.

 

Artikel 15: Geschillen

 1. De rechtsverhouding tussen consument en Old Species wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 2. Alle mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank van Amsterdam tenzij Old Species en u overeenstemming bereiken om een andere weg te kiezen.

bottom of page